Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΔΝΤ: MH ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προσχέδιο της έκθεσης του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Την εκτίμηση ότι το χρέος της Ελλάδας είναι μη βιώσιμο δίχως την επιμήκυνση των ωριμάσεων των ελληνικών ομολόγων εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με νέα έκθεση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιμήκυνση των ωριμάνσεων και πιθανή διαγραφή χρέους, σε περίπτωση νέας αύξησης του δημόσιου χρέους και μη εφαρμογής των οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα χρειάζεται μία κατ’ αρχήν επιμήκυνση των ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων που διαθέτει τόσο το ίδιο το Ταμείο, όσο και η Ευρωζώνη.
Πιο αναλυτικά, προτείνει επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ κατά 20 χρόνια και της Ευρωζώνης κατά 40 χρόνια.
Όπως προειδοποιεί, εάν η Ελλάδα δεν επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,5% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 1% του ΑΕΠ, το ελληνικό χρέος θα χρήζει μίας νέας σημαντικής διαγραφής, ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Μάλιστα, στο χειρότερο σενάριο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η συνολική διαγραφή του χρέους πρέπει να ανέλθει στα 53,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το Ταμείο εκτιμά ότι το δημόσιο θα ανέρχεται στο 150% του ΑΕΠ το 2020 και στο 140% του ΑΕΠ το 2022.
Όπως εξηγεί, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος για την τριετία 2015 - 2018 θα φθάσουν τα 50 δισ. ευρώ και εκτιμά ότι είναι αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας ύψους τουλάχιστον 36 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
πηγή. ναυτεμπορική

ΠΟΛ.1141/2015-ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Με την  Πολ.1141/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α') «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1-15 του ν. 4256/2014, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 92/Α') και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι 14.04.2014, για ενημέρωση και εφαρμογή. Με τον κοινοποιούμενο νόμο επέρχεται μία αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής στη χώρα μας με παράλληλη κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 2743/1999.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1141/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pby03RzZqWEZfWDQ/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1140/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Mε την Πολ.1140/1.7.2015 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1326/1.7.2015 τεύχος Β') με θέμα "Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)"  ορίζεται ότι.
Ειδικόττερα,
                    αποφασίζουμε :
Αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα, από την λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας, η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 
                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                           ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΠΟΛ.1131/2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/8/2015 ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε- ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Mε την Πολ.1131/24.6.2015 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/1.7.2010)  με θέμα "Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Επέρχονται αλλαγές στην έκδοση παραβόλου από 1.8.2015
* Σύμφωνα με την Πολ. δύναται η έκδοση και καταβολή παραβόλου να διενεργείται  και στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου.,
 *Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρεσία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1131/2015,
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOUV3cVpZZ3JBRVU/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015-ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την  Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1089843/29.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Κατά τη διανομή, μετά την 1.1.2014, αποθεματικών που είχαν σχηματίσει νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου τους, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, και τα οποία δεν είχαν υπαχθεί στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του ν. 4172/2013, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 και συνεπώς δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος. 
Αντίθετα κατά την διανομή των εν λόγω αποθεματικών παρακρατείται φόρος 10%.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXlkbzJRcDN6TlU/view?usp=sharing

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1139/2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Πολ.1139/30.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1139/2015.

ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Ν) ΤΗΣ Φ.Ε.Ν.Π

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ29.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση απόκτησης εσόδων λόγω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο το οποίο διένειμε αφορολόγητα έσοδα του ν. 2238/1994 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, τα υπόψη έσοδα είναι απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματος, καθόσον με την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης (15% ή 19%) στο καταβάλλοντα τα μερίσματα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εξαντλήθηκε κάθε φορολογική υποχρέωση και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Περαιτέρω και δεδομένου ότι ούτε στη διανομή των υπόψη εσόδων συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (φορολόγηση με συντελεστή 26%), αυτά θα καταχωρούνται στον κωδικό 458 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν), προκειμένου να έχουν ανάλογη φορολογική μεταχείριση με αυτή που εφαρμόζεται στην υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
Με σκοπό την διευκόλυνση των φορολογουμένων και την διασφάλιση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της από 28-06-2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας.
Επισημαίνεται ότι με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1136/30.6.2015 έχει ήδη παραταθεί η προθεσμία καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 63 ν. 4174/2013.

ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 1.7. 2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 * Από 1-1-2014 και εφεξής, η ειδική αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών του ν. 2889/2001, υπάγεται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 θεωρούν ότι οι εν λόγω αμοιβές προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου.
* Οι αμοιβές που αποδίδει νοσοκομείο, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., στο μη ιατρικό τακτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, κατά τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2889/2001 και συνιστούν, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4172/2013, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον διεθνές εμπόριο, εξέδωσε απόφαση με την οποία βελτιώνεται η υφιστάμενη διαδικασία υπαγωγής εμπορευμάτων στο τελωνειακό οικονομικό καθεστώς «τελειοποίησης προς επανεξαγωγή», με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής εμπορευμάτων, στα οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες εντός της χώρας μας, με αναστολή καταβολής των επιβαρύνσεων, υπό την προϋπόθεση
επανεξαγωγής τους.Η κατάθεση της διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, αποτελεί αίτηση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς αυτό, χωρίς να απαιτείται άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ενώ η αποδοχή της διασάφησης αποτελεί ταυτόχρονα και έγκριση υπαγωγής στο οικονομικό καθεστώς.
Η προθεσμία επανεξαγωγής των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε αναστολή των επιβαρύνσεων ορίζεται σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Για τη διασφάλιση της είσπραξης των επιβαρύνσεων μαζί με τη διασάφηση κατατίθεται εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική τρίτου.

ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Σ.Ε.Ι

Mε την  Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 30.6. 2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης διδακτικού προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3187/2003, «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» καθορίστηκε το μισθολόγιο του διδακτικού προσωπικού του. Στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου αυτού καθορίστηκε ότι πέρα από το βασικό μισθό παρέχεται και πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή είναι πανομοιότυπη με τη διάταξη της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2530/1997 και της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003 συνάγεται ότι η πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως αυτού που καταβάλλεται με βάσει τον ν.3205/2003 και ισχύουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά έγγραφά μας.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 2015.

ΠΟΛ.1138/2015-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Mε την Πολ.1138/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Για τον υπολογισμό, από 1.1.2014 και μετά, των φορολογικών αποσβέσεων των ακινήτων στην Ελλάδα των πιο πάνω προσώπων και λόγω της αλλαγής του τρόπου διενέργειας των αποσβέσεων από τα πρόσωπα αυτά, δεδομένου ότι πλέον το εισόδημά τους από ακίνητη περιουσία αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013, λαμβάνεται το κόστος κτήσης ή κατασκευής του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4172/2013, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής αυτού, δηλαδή είτε αυτό αποκτήθηκε / κατασκευάστηκε πριν από την 1.1.2014 είτε μετά την ημερομηνία αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1138/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUFZ3NmdZTWZEbHM/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1137/2015-ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΟΥ & ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Με την Πολ.1137/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1301/30.6.2015 τεύχος  Β') με θέμα "Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Κατά τη διάρκειά της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας της ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015): 1. το ποσό των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1056/11.5.2010 (ΦΕΚ 712 Β/2010) διαμορφώνεται σε 500.000,00 ευρώ (500.000,00€). 2. τα ποσά των παραγράφων α και β της Α.Υ.Ο. Τ. 7726/2033/Α0019 (ΦΕΚ 117Β/1993) διαμορφώνονται σε 500.000,00 ευρώ (500.000,00€) και ανεξαρτήτως ποσού αντιστοίχως.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1137/2015.

ΠΟΛ.1136/2015 -Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Πολ.1136/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1301/30.6.2015 τεύχος  Β') με θέμα " Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1136/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWNzY3BXeVEzcmc/view?usp=sharing

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας.
Κατά το διάστημα που διαρκεί η τραπεζική αργία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής λήγουν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                                            Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015     
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι όλες οι δράσεις και οι αλλαγές που έχουν γίνει από την ΓΓΔΕ αναφορικά με την δυνατότητα καταβολής των υποχρεώσεων τόσο με μετρητά όσο και με άλλους δυνατούς τρόπους πληρωμής (web banking, καταβολή μέσω ΑΤΜ, ΕΛΤΑ κλπ), έγιναν με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Η διεύρυνση των δυνατοτήτων καταβολής με όλους τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ζητήθηκε κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εμπόριο και κυρίως στο εμπόριο ευπαθών προϊόντων, ειδών πρώτης ανάγκης και καυσίμων, καθώς και από πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους στο πλαίσιο της ρύθμισης.

ΠΟΛ.1135/2015-ΜΕΧΡΙ 20/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Με την Πολ.1135/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε." ορίζεται  ότι.
Ειδικότερα,
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1085/2015 (Β'622) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 20η Ιουλίου 2015.».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΜΕΧΡΙ 10/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Δελτίο Τύπου 
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που λήγει την 30/6/2015, παρατείνεται μέχρι την 10/7/2015. 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    ΠΟΛ.1134/2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Η.Μ. ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ

Mε την Πολ.1134/25.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄/10.4.2001), ορίζονται ως ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβάνονται στην έννοια του ιατρού της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1134/2015,
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT2VmTUJqNXVQRXc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1132/2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ/ΠΩΝ

Mε την Πολ.1132/25.6.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 * Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ και o έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από κλιμάκιο εφοριακών που εδρεύει σε αυτήν. Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.
* Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι τις 31.07.2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι τις 30.09.2015 και 30.11.2015.
 * Το ποσό των αποδείξεων του κωδ.049 που προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους, επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1132/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDB0VEYxLWlTU3M/view?usp=sharing