Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ 
Με αφορμή κάποια δημοσιεύματα σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, το  Υπουργείο Οικονομικών απαντά τα εξής:
1. Η νέα ρύθμιση απευθύνεται ακριβώς στη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λαμβάνεται μάλιστα ιδιαίτερα μέριμνα για την κατάσταση των οικονομικά ασθενέστερων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέχρι και σε 100 δόσεις.
2. Σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν περιοριστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ούτε εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
3. Προβλέπεται δυνατότητα επιλογής, προκειμένου ο κάθε φορολογούμενος να μπορεί να επιλέγει τον αριθμό δόσεων που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες. Οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μειώνονται αναλόγως του αριθμού των δόσεων από 20% έως και 100% και προβλέπεται μειωμένο επιτόκιο.
4. Προβλέπονται πρόσθετα ευεργετήματα για την περίπτωση των οφειλετών που είχαν υπαχθεί και τηρούν με συνέπεια τους όρους της ρύθμισης της «νέας αρχής» στο πλαίσιο του ν. 4152/2013.
5. Οι οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από την 1η Οκτωβρίου και εξής, έχοντας τη δυνατότητα υπαγωγής ως προς αυτές στα προγράμματα πάγιας ρύθμισης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
6. Η φιλοσοφία της διάταξης είναι να παράσχει στους πολίτες την αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να καταστήσουν το χρέος τους βιώσιμο, έτσι ώστε να επιλέξουν εκείνο το πρόγραμμα ρύθμισης που τους επιτρέπει να μη δημιουργούν νέα χρέη, προκαλώντας ένα φαύλο κύκλο τόσο γι’ αυτούς όσο και για το Δημόσιο.
7. Η διάταξη αναγνωρίζει το ενδεχόμενο συγκυριακής αδυναμίας τήρησης των όρων της ρύθμισης και προβλέπει ρητά ότι δεν επέρχεται η οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια στους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος του προγράμματος ρύθμισης.
8. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση σε περίπτωση απώλειάς της λόγω ανωτέρας βίας.
9. Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου περιορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων που υπολείπονται.
10. Διευκολύνεται, τέλος, σημαντικά σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς η άρση κατασχέσεων στα χέρια τρίτων για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.


ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Κ.Λ.Π.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή νέα τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο  Σχέδιο Νόμου  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα" Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
1 .α. Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1.10.2014 στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από 20% έως 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί
 β. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις, καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. 
γ. Για την υπαγωγή στις εκατό (100) δόσεις με 20% απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ. 
δ. Με την υπαγωγή και την τήρηση του προγράμματος τμηματικής καταβολής δεν υπολογίζονται τα προβλεπόμενα στον ΚΦΔ και ΚΕΔΕ πρόστιμα.
ε. Οι υπαγόμενες οφειλές, αντί των κατά ΚΕΔΕ και ΚΦΔ τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από την υπαγωγή στη ρύθμιση με τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες μονάδες (4,56%) ετησίως. 
στ. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται αυτό των πενήντα (50) Ευρώ. 
ζ. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1.10.2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
2. Με παρεμφερή τρόπο αντιμετωπίζεται και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην NAT, ως προς τον αριθμό των δόσεων, τη διαγραφή προσαυξήσεων, τις προϋποθέσεις υπαγωγής κ.λπ.
3. Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι 31-12-2015 (λήγει 31-12-2014) ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση (13% αντί 23%). 
4 . Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν.3986/2011) επιβάλλεται για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, με μειωμένο συντελεστή κατά 30% στα μνημονευόμενα φυσικά πρόσωπα. (Η εν λόγω εισφορά επιβλήθηκε αρχικά για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2014).
Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT0YxbDZ5d1ozWDQ/edit

Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ

Με την Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1142299 ΕΞ /22.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2β’ του άρθρου 7 του ν.4172/2013 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το εισόδημα του γραφίστα από 1.1.2014 και μετά σε κάθε περίπτωση είναι «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο μας, στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν.2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
3. Με το με αρ. πρωτ. 1002343/38/Α0012/5.2.2007 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι, αν το αντικείμενο των εργασιών του γραφίστα, περιορίζεται στο σχεδιασμό κατόπιν παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κλπ.), την οπτικοποίηση εμπορικών μηνυμάτων (σχεδιασμός αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ.) καθώς και τη φιλοτέχνηση σημάτων λογοτύπων και άλλων σχεδίων στα οποία προέχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνικής έμπνευσης και των εικαστικών δυνατοτήτων του δημιουργού σε συνάρτηση με τις απαραίτητες συναφείς επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις αυτού, οι αμοιβές που αποκτώνται αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα της παρ.1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το δημιουργό, δηλαδή χωρίς την απασχόληση προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα.
4. Επομένως οι υπηρεσίες γραφίστα όταν παρέχονται με τον παραπάνω τρόπο υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%.
                                                   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης.
                                                                Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΟΛ.1232/2014-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Με την Πολ.1232/21.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2832/22.10.2014 τεύχος Β') με θέμα " Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014. Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα, και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1232/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZWVlZDBXQ3QySUE/edit

ΠΟΛ.1231/2014- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1231/20.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2832/22.10.2014 τεύχος Β') με θέμα " Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Η χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 1.
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η έκπτωση χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 2.
 Δείτε ολοκληρη την Πολ.1231/2014. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZWVlZDBXQ3QySUE/edit

ΠΟΛ.1221/2014-Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΤΑ

Με την  Πολ. 1221/13.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2832/22.10.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ».
* Για την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της περ.11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
 Δείτε ολοκληρη την Πολ.1221/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkx6STlxTzNveGM/edit

ΣΤE: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στον χώρο της εστίασης.
Υπέρ της συνταγματικότητας της επιβολής προστίμου όσο με το 400% του κυρίου φόρου σε περιπτώσεις μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, τάχθηκε με απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που προβλέπει πρόστιμο 400% του κυρίου φόρου δεν προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος και στην ΕΣΔΑ που προστατεύουν το δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια. Επιπλέον, η διάταξη δεν είναι αντίθετη στο δικαίωμα της προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στον χώρο της εστίασης η οποία ζητούσε να ακυρωθεί κύριος φόρος ύψους 45.373,4 ευρώ και πρόστιμο (πρόσθετος φόρος) ύψους 181.493 ευρώ που τις επιβλήθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών για μή υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά την μεταβίβαση μετοχών.
Η εταιρεία επικαλέστηκε ότι δεν υπέβαλε δήλωση, καθώς θεώρησε οτι λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας, δεν είχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και οτι σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο είναι αντίθετο στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, όπως επίσης προσκρούει στα άρθρα του Συντάγματος που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας (άρθρο 17), στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5) και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20). Ακόμη, υποστήριζε ότι προσκρούει και στην ΕΣΔΑ.
Η προσφυγή απορριφθεί από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε

πηγή.euro2day

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Δ12A 1126595 ΕΞ 2014-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Μ.Υ.

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1126595 ΕΞ 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διαβίβαση επιστολής" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, γιατί ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με την απόκτηση του δικαιώματος προς είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη του αντιτίμου της υπηρεσίας. Το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, προκύπτει και καθίσταται απαιτητό με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε ανά μήνα για τους παρέχοντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά ημέρα για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλαδή όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και για αυτό φορολογείται στο έτος αυτό.
* Συνεπώς για μισθοδοσία Ιανουαρίου 2014 ανεξάρτητα εάν αυτή έχει καταβληθεί μεταγενέστερα (Ιούνιο 2014), η υποβολή και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου για τη μισθοδοσία αυτή πρέπει να γίνει μέχρι τέλη Μαρτίου διαφορετικά έως 30 Απριλίου (λόγω παράτασης) σύμφωνα με την ΠΟΛ.1046/7.2.2014.
Δείτε ολόκληρη την  : Δ12A 1126595 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXVRQXl2SzNQLVE/edit 

ΠΟΛ. 1230/2014- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Πολ.1230/20.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2820/21.10.2014 τεύχος Β')  με θέμα  "Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού " ορίζεται  ότι. 
Ειδικότερα,
1. Η περίπτωση β του άρθρου 2 της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/18.10.2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1230/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQlBwWkpEQm9nLXM/edit

ΚΑΤΕΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατατέθηκαν στη Βουλή  2 τροπολογίες του ΥΠΟΙΚ  με Φορολογικές ρυθμίσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
 * Τροπολογία 1934
1. Η υφιστάμενη απαλλαγή, από το τέλος επιτηδεύματος, για τα πρόσωπα  που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα επεκτείνεται και στα: επόμενα, πέραν του 2013, οικονομικά έτη, πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση με 80% (σήμερα απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν αναπηρία άνω των 80%).
 2. Φορολογείται με συντελεστή 13% η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.(Σήμερα η εν λόγω διαφορά φορολογείται με συντελεστή 26%).
3. Ορίζεται ότι, ως τίμημα αγοράς ακινήτων λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό. (Σήμερα λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 1249/1982), κ.λπ. 
4. Αποσυναρτάται η υποχρέωση ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγούν αυτές από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.δ. 1279/1972.
5. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3986/2011, σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιπτώσεις αξιοποίησης δημοσίων κτημάτων
*  Με την  τροπολογία - προσθήκη  1933 προβλέπεται ότι: 
1. Οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που εκδόθηκαν μέχρι 30-9-2014, ισχύουν από την έκδοση τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης τους στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
2.  Επεκτείνεται η δυνατότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) να καταγγέλλει μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεις και ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ισχύει για ακίνητα κυριότητας του). Παράλληλα, περιγράφεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση του ακινήτου, καθώς και χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της απόφασης ή μελλοντικής αμφισβήτησης της κατοχής.
3 Παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. να ανανεώνει ή να παρατείνει, με απόφαση του, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν.
4. Θεσπίζεται νέος τρόπος επίδοσης από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε ν.π.δ.δ. ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιοδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεωρούνται νόμιμες και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις.
* Στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ν.π.δ.δ.) επέρχονται μεταβολές στα εξής σημεία:
Λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).
Οι δαπάνες της υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Στα δύο (2) μόνιμα συλλογικά όργανα (Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης - ΣΛΟΤ και Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου - ΣΠΕ) μπορούν να συμμετέχουν και καθηγητές Α.Ε.Ι., κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4009/2011 περί ασυμβιβάστου. 
Όταν το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, προστίθενται στη σύνθεση αυτού και δύο (2) μέλη του Ν.Σ.Κ.
Δείτε τις 2 τροπολογίες
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1FfaGFMVzhnc3M/edit

https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQzlySmhrMWR2OGM/edit

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΧΡΙ 31/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Γιάννη Βρούτση, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4).

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ "

 Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
- Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
- Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
- Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
- Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
- Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
Προσκαλούμε τους πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29.10.2014 και ώρα 12.00.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Δείτε το σχέδιο νόμου " Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU2RPRi1seUVka0k/edit 

Δείτε το παράρτημα Α'.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNXJuZUF6aU5sc3c/edit 

Ε.Δ.Δ.- ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Δ.Δ.                                                     
Οι διοικητικοί δικαστές, κατόπιν επεξεργασίας των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τις φορολογικές διαφορές, ιδίως δε αναφορικά με την αύξηση του παραβόλου και θέσπιση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους.
Ειδικά όταν το αντικείμενο της φορολογικής διαφοράς είναι σχετικά μικρό, οι πολίτες συχνά απεμπολούν το δικαίωμά τους σε δικαστική προστασία διότι οι δυσχέρειες από την άσκησή του είναι προφανώς δυσανάλογες από το όφελος τυχόν ευδοκίμησης της προσφυγής τους στο διοικητικό δικαστήριο. Προς άμβλυνση του φαινομένου αυτού και δίνοντας προτεραιότητα στις υποθέσεις με μικρότερο αντικείμενο, που κατά τεκμήριο αφορούν τους οικονομικά ασθενέστερους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καλεί τους αρμόδιους να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία ειδικά ως προς τις φορολογικές εν γένει υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι του ποσού  των 3.000 ευρώ,  έτσι ώστε  για τις  υποθέσεις  αυτές i) να  αρθεί  ο υποχρεωτικός χαρακτήρας  της ενδικοφανούς  προσφυγής του άρθρου  63 του ν. 4174/2013
. Η μέχρι τώρα εμπειρία άλλωστε από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επιλαμβάνεται των εν λόγω ενδικοφανών προσφυγών καταδεικνύει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει καταντήσει ένα γραφειοκρατικό ανάχωμα στην άμεση πρόσβαση  στη δικαιοσύνη, χωρίς να επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος του Υπουργείου Οικονομικών να διευθετούνται οι υποθέσεις σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης προς το σκοπό της αποσυμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων. ii)Να νομοθετηθεί η δυνατότητα  των φορολογουμένων που θα προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς δικαστικούς πληρεξουσίους.  

Γ.Γ.Π.Σ- ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜ. ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ
Η εφαρμογή “Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης” για νέες αιτήσεις, είναι διαθέσιμη από σήμερα 21/10/2014.

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ.1220/201-ΓΝΩΜ.171/2014 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒ. ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΝ. ΚΡΑΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Με την Πολ.1220/6.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι βεβαιωμένο χρέος από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατ' άρθρο 22 ν. 4002/2011, το οποίο κρίθηκε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με την C16/2010 αριθμ. Ε (2011) 3504/24-5-2011 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ενίσχυση σε ορισμένα Καζίνο», είναι χρέος που γεννήθηκε από καταλογισμό και υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 2362/1995 (Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις), ήτοι η ανωτέρω χρηματική απαίτηση του Δημοσίου παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής, γεγονός το οποίο δεν απαλλάσσει τη Διοίκηση από την υποχρέωσή της να επιδιώξει την ανάκτηση αυτής «αμελλητί», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του αριθμ. 659/1999 κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1220/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWFvWDNyYXJOdjA/edit