Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016-ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1128 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Τα θέματα των τηρούμενων λογιστικών αρχείων, ένα εκ των οποίων είναι και το «βιβλίο απογραφών και ισολογισμού» του πλαισίου που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4308/14, καθορίζονται από το άρθρο 4 του νόμου 4308/2014.
2. Τα θέματα της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (συμφωνίες και επαληθεύσεις των λογιστικών αρχείων με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές δηλώσεις (για φορολογικούς σκοπούς, σκοπούς ασφαλιστικών οργανισμών κλπ), ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 4308/2014. 
3. Τα θέματα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζονται από το άρθρο 16 και τα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/2014. Συνεπώς, τα υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. έχουν καταργηθεί. 
4. Ο νόμος 4308/14 δεν απαιτεί τη σύνταξη «Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης» (έχει καταργηθεί). 
5. Για τα θέματα των δημοσιεύσεων το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την 1128/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUUVUX1hYWjZlUms/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016-ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1083 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς " η απάντηση σε
σχετικό ερώτημα είναι.     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Στην παράγραφο 1.3.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ορίζεται ότι «Αναφορικά με το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι αυτό (το υποκατάστημα) δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Εκ του λόγου αυτού δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά μπορεί να τα εφαρμόζει εναλλακτικά της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόμου».
 Η εν λόγω πρόβλεψη έχει προφανώς αναλογική ισχύ και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.  
Δείτε ολόκληρη την 1083/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkRwNHZuYi1MR28/view?usp=sharing

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε αναγκαστική παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οδηγείται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εξαιτίας της χαμηλής ροής των ηλεκτρονικών υποβολών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας κατά 22 ημέρες για τα φυσικά πρόσωπα και κατά 10 ημέρες για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα εξετάζεται η προθεσμία για τα φυσικά πρόσωπα να εκπνεύσει αντί στις 30 Ιουνίου στις 22 Ιουλίου και στις 12 Ιουλίου για τα νομικά πρόσωπα.   ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/864799/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/pros-paratash-gia-thn-ypovolh-dhlwsewn 

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1080/2016-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.

Με την Πολ.1080/22.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και δεδομένου ότι το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώθηκε πρώτη φορά με τη δήλωση φόρου εισοδήματος το οικονομικό έτος 2014 και μετά, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, ενώ για αντίστοιχες παραβάσεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, ήτοι εκατό (100) ευρώ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ.1080/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTEdtbFVVT2RfQkU/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 17.6. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση που επιχείρηση της Βουλγαρίας παρέχει υπηρεσίες καταδυτικού συνεργείου για τον καθαρισμό πλοίων προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο εντός Ελλάδος (ελληνική επιχείρηση), η βουλγαρική επιχείρηση δεν οφείλει ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. Στην περίπτωση, όμως, που ο λήπτης των υπηρεσιών καθαρισμού πλοίων είναι μη υποκείμενος στο φόρο και οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά στο εσωτερικό της χώρας μας, η βουλγαρική επιχείρηση οφείλει ΦΠΑ 24% στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες της, συνεπώς υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, κατά τα ανωτέρω.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNmlfYTNUZC1ObjQ/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016 -ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

 Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 21.6. 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση ακινήτων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτήρια, οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που αντιστοιχεί στο οικόπεδο. 
Στην περίπτωση αυτή, ως αξία κτήσης του κτίσματος για την διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, θα λαμβάνεται το μέρος της συνολικής αξίας του ακινήτου (οικόπεδο - κτίσμα) που αναλογεί στο κτίσμα με βάση το ποσοστό συμμετοχής του όπως αυτό προκύπτει από τις αντίστοιχες αξίες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της φορολογίας κεφαλαίου.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmVKeWp0WXZEMWc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1079/2016-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την Πολ.1079/22.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων αρχίζει και στην περίπτωση αυτή από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου ξεκινά η χρήση ή εκμετάλλευση των εν λόγω παγίων, ανεξάρτητα αν, από την εκμετάλλευσή τους, η επιχείρηση αποκόμισε εν τέλει έσοδα ή όχι. Σε περίπτωση που ο χρόνος έναρξης της φορολογικής απόσβεσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του φορολογικού έτους, κατά περίπτωση, η απόσβεση των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας απόσβεσης, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού, αρχής γενομένης από τον μήνα εντός του οποίου ξεκίνησε η απόσβεση.
Όσον αφορά στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης (όπως είναι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 και πριν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014), η απόσβεση αυτών ξεκινά από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν καθόσον, λόγω της φύσης των εξόδων αυτών, δεν νοείται η χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευσή τους από την επιχείρηση σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της πραγματοποίησής τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1079/2016.

ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΓΡΟΤΗ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 22.6. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδιοτερα,
Δεδομένου ότι ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές πρόσωπα, προκύπτει ότι η κοινωνία κληρονόμων δεν υπόκειται σε φόρο με τον πιο πάνω συντελεστή, αλλά με τον συντελεστή που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου και με βάση όσα ειδικότερα ορίζονται σε αυτές.
Επίσης γίνεται δεκτό ότι η εν λόγω κοινωνία κληρονόμων δεν έχει υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονταν στον αγρότη αν ασκούσε ο ίδιος την επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας από την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdEo1b3NybE9GUXM/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΕ

Με την  Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 22.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε κάθε περίπτωση, ήτοι κατά την έναρξη, λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και κατά την αναβίωση ανώνυμης εταιρείας που προηγουμένως είχε τεθεί σε εκκαθάριση, ως αφετηρία προκειμένου για τον προσδιορισμό του φορολογικού έτους και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αντίστοιχων φορολογικών ετών, λαμβάνεται, σύμφωνα και με όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιο, η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών αποφάσεων ή ισολογισμών και όχι η ημερομηνία σύνταξης των ισολογισμών αυτών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά την ως άνω ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWNuZ1g2SllMRlU/view?usp=sharing

N.4399/2016-Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/22.6.2016 τεύχος Α'  ο Νόμος  4399/2016 με θέμα "" Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις."
Κατεβάσετε το Ν.4399/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1VVOW85VDNBQ0k/view?usp=sharing

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π 1078/2016- ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν.4308/2014 ΑΡΘΡΟ 1 § 3β

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1078 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β." η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.
 2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης.
 3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης
 Δείτε ολόκληρη την 1078/2016. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMnJNU01BMmREcDA/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π.1059/2016-ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν.4308/2014

  Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1059 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Τα θέματα του τηρούμενου λογιστικού σχεδίου προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014. Βάσει αυτών, η οντότητα μπορεί είτε να συνεχίσει να τηρεί το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, είτε να εφαρμόσει το σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014.
2. Οι κωδικοί αριθμοί δεν είναι υποχρεωτικοί σε κανένα σχέδιο, μπορούν να τίθενται ελεύθερα από την επιχείρηση, εάν δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί τους κωδικούς που προβλέπονται από τα δύο σχέδια.
3. Υποχρεωτικής εφαρμογής είναι η ονοματολογία, ο βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται από το συνδυασμό των ορισμών του Παραρτήματος Α με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β του νόμου. [...]

Δείτε ολόκληρη την 1059 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT281cUk2OTktaVE/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π 823/2016-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 823 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π. " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/20, καθίστανται δουλευμένες όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δεδομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι.
 Ωστόσο, πέραν των ανωτέρω γενικών αρχών, σημειώνουμε ότι βάσει της αρχής του δουλευμένου:
 α) Όταν τεκμαίρεται ότι κατά τη σύνταξη των καταστάσεων είναι γνωστό (βάσει συμφωνίας ή πάγιας πρακτικής) το ποσό που πρόκειται να λάβουν τα πρόσωπα αυτά και εκκρεμεί η τυπική μόνο έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η αναγνώριση του εξόδου γίνεται στη χρήση που αφορά (δηλαδή στη χρήση από τα κέρδη της οποίας γίνεται η διανομή) και όχι στη χρήση στην οποία λαμβάνεται τυπικά η απόφαση από τη ΓΣ.
 β) Όταν το ήδη σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό σε μια χρήση δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που ορίζει ο νόμος και είναι μάλλον βέβαιο ότι η Γενική Συνέλευση θα προβεί στο σχηματισμό τακτικού αποθεματικού συγκεκριμένου ποσού, δεδομένου ότι αυτό είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στο σχηματισμό και λογιστική απεικόνιση του τακτικού αποθεματικού με το εν λόγω ποσό στο τέλος της κλειόμενης χρήσης και όχι με την έγκρισή του από γενική συνέλευση της επόμενης χρήσης.
 Για τα φορολογικά και τα νομικά θέματα που ενδεχομένως να προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την 823/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcWdYTXFiMFhLLTg/view?usp=sharing

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016- Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3% ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ & ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ & ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

Με την Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στις πιο πάνω περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, κλπ) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω πρόσωπα. 
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSzY3cDBYNzc4bjQ/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1078/2016-ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν.3312/2005

Με την Πολ.1078/17.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 13 του ν.3312/2005 ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή καθώς και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις οικείες ΣΑΔΦ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRU9fcGRsOV9yUmM/view?usp=sharing

ΕΦΟΡΙΑ:ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιμένει το υπουργείο των Οικονομικών, την ώρα όμως που σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι δεν έχουν κάνει ακόμα τη δήλωσή τους.
Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου γεγονός που σημαίνει ότι απομένουν ακόμα δέκα μέρες.
Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί η πιθανότητα να δοθεί μικρή παράταση στο τέλος είτε ατύπως είτε επισήμως μέχρι 9-10 Ιουλίου και εφόσον όλοι οι εναπομείναντες φορολογούμενοι σπεύσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις του την τελευταία στιγμή, γεγονός που ίσως επηρεάσει το Taxis. Αλλά ακόμη για την παράταση θα πρέπει να ερωτηθούν οι Θεσμοί.
Αυτό που ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο είναι ότι δεν θα δοθεί καμία απολύτως παράταση στην προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι η 29η Ιουλίου. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27197&subid=2&pubid=114041697

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την αμοιβή της εορτής του Αγίου Πνεύματος.
  1. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).
Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΔΕΝ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Μείωση 22,4% των εσόδων από άμεσους φόρους, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για τα αντίστοιχα πρώτα τετράμηνα της τετραετίας 2013-2016. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα έμειναν αμετάβλητα. Τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των εσόδων Γενικής Κυβέρνησης των πρώτων τετραμήνων από το 2013 μέχρι σήμερα δείχνουν ότι παρά τα διαδοχικά φοροπακέτα,  τα φορολογικά έσοδα μόνο οριακά αυξήθηκαν (0,3%) τη συγκεκριμένη περίοδο.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  capital.gr
http://www.capital.gr/oikonomia/3134574/giati-oi-diadoxikes-forokataigides-den-auxisan-ta-esoda 

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ-ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ -ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Μετρητά τέλος στα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους ηλεκτρολόγους και τους υδραυλικούς. Το σχέδιο «πλαστικό χρήμα παντού», θα ενεργοποιηθεί σταδιακά από τον Αύγουστο και σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση εντάσσονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές επαγγελματικοί κλάδοι που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή όπως:
Η εστίαση και η διασκέδαση. Οι πελάτες των εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το λογαριασμό τους με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) αφού οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν συσκευή χρέωσης καρτών POS. Μάλιστα, θα υπάρχει υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας στον χώρο των καταστημάτων στην οποία θα αναγράφεται ότι ο πελάτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να πληρώσει με «πλαστικό χρήμα».
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες π.χ. γιατροί, δικηγόροι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει υποχρεωτικά να εφοδιαστούν με μηχανήματα POS και θα πληρώνονται με κάρτα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Αναρτήθηκε στο site  της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο (πρακτικά ΡΜΕ 16.6.2016)  του  Αναπτυξιακού με θέμα " Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις."
 Δείτε το ψηφισθεν νομοσχέδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTThBb1hvRWpncFU/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ : A.Π 1029/2016-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1029 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ψηφιοποίηση παραστατικών "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστική σκοπιά, οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν στο αρχείο τους τα πρωτότυπα παραστατικά σε έντυπη μορφή. Υποχρεούνται όμως:
(α) να διαθέτουν σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών,για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου (άρθρο 7), και
(β) να έχουν σε λειτουργία κατάλληλες δικλίδες αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις, καθώς και για την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των παραστατικών των συναλλαγώνκαι την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσήςτους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής (άρθρο 5 παράγραφος 7).
Σημειώνουμε ότι για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε ολόκληρη την  1029/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVVBMUTd6M3FNUUE/view?usp=sharing

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: OI 10 ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σε ποια πεδία το νέο μνημόνιο δείχνει ότι υπάρχουν... αστερίσκοι για την Ελλάδα. Η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων και η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι «εκκρεμότητες» για τα θέματα των μεγάλων οφειλετών και του ΦΠΑ. Δείτε τα κείμενα.
Η έγκριση του επικαιροποιημένου Μνημονίου των 41 σελίδων κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ESM ανοίγει τον δρόμο και για την τυπική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σήμερα για την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ.
Στο επικαιροποιημένο (supplemental Memorandum of Understanding) Μνημόνιο περιγράφονται όλα όσα πρέπει να κάνει η Ελλάδα τους επόμενους μήνες έως την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και είναι μάλλον παράτολμο να αποπειραθεί κάποιος να εκτιμήσει πότε θα ολοκληρωθεί.....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  euro2day.gr
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1429132/forologiko-erhontai-10-megales-anatropes.html

ΠΟΛ.1077/2016-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Δ. ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Με την Πολ.1077/15.6.2016  του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1746/16.6.2016 τεύχος Β') με θέμα "Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’2854) βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/2016 (Α’94), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη" ορίζεται ότι. 
Ειδικότερα,
 «Οι εταιρείες της παρούσας απόφασης αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα».
Η υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο ανωτέρω φορολογικό καθεστώς και η απόδοση των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν». 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1077/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM1FPYXAtcnR0WTA/view?usp=sharing

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Γ.Γ.Δ.Ε.
Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους, που έχουν οφειλές στο δημόσιο, διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Πρόκειται για διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2012 κι έχει περιληφθεί και σε προηγούμενα Επιχειρησιακά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
2. Οι κλήσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και μόνο.
3. Ο σκοπός των κλήσεων είναι να υπενθυμίσει στους φορολογούμενους την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, τις τυχόν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, αλλά και να τους συμβουλεύσει για το πώς θα τις τακτοποιήσουν. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέσο απειλής και πίεσης προς το φορολογούμενο. Οι κλήσεις διενεργούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο ευγένειας και ενημέρωσης και δεν έχουν καμία σχέση με φαινόμενα εκφοβισμού, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
4. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία βοηθάει (εκ του αποτελέσματος) τους πολίτες να τακτοποιούν τις οφειλές τους, αφού τα στοιχεία του πενταμήνου Ιανουαρίου-Μαΐου δείχνουν ότι έχει τακτοποιηθεί το 65% του ληξιπρόθεσμου χρέους, στο οποίο στοχεύουν οι συγκεκριμένες οχλήσεις (κλήσεις και e-mail).


ΠΟΛ.1062/2016-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€(ΑΠΟ 200€) ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Με την Πολ. 1062/26.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ 1744/15.6.2016 τεύχος Β') με θέμα "Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα,
 Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)/Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή - ανά ημέρα - ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100 ευρώ (100 €).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1062/2016

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΗ ΑΞΙΑ < 1500€

Mε την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ25.5. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επομένως, αν από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας κτήσης των περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία κατώτερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, η όποια διαφορά θα εμφανίζεται στο έντυπο Ν ως προσωρινή διαφορά μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (Κ.Α. 118 και 119) προκειμένου να προκύψει το φορολογικό αποτέλεσμα.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ : Α.Π 987/2016-MAIN COURANTE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Με την  Αριθμ. Πρωτ. 987 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
[...]
Συνεπώς αν κάθε συναλλαγή (παραστατικό), καταχωρείται σε αρχείο το οποίο μεταφέρεται συγκεντρωτικά σε άλλο αρχείο ή αρχεία (ανεξαρτήτως του πως ονομάζονται τα εν λόγω αρχεία στους διάφορους κλάδους των επιχειρήσεων) και υπάρχει ελέγξιμη αλληλουχία, η υποχρέωση που επιβάλλει ο νόμος εκπληρώνεται.
Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ανωτέρω θέματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
 Δείτε ολόκληρη την 987/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnJ2U1NjRktRcVE/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ :A.Π 1034/2016-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

  Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1034 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Οικονομικές καταστάσεις 2015" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Χρήματα που καταβάλλονται σε τρίτους έναντι λήψης υπηρεσιών (εξόδων) στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στο κονδύλι «προπληρωμένα έξοδα», στην ομάδα κονδυλίων «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές» του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Για παράδειγμα, το τέλος της χρήσης 2015, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πίστωση υποχρέωσης, η οποία θα κλείσει με την πληρωμή του.
Δείτε ολόκληρη την 1034/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN09ILWw4NE9CQ1E/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016-ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1035 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η πολύ μικρή οντότητα, αλλά και κάθε οντότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορεί να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ανώτερης κατηγορίας, περιλαμβάνοντας είτε το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών της ανώτερης κατηγορίας, είτε μέρος αυτών κατά την κρίση της με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας της. Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή οντότητα μπορεί να συντάξει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των απαιτήσεων των μεγάλων οντοτήτων, ή να συντάξει επιπρόσθετα των απαιτήσεων της κατηγορίας της, μόνο την κατάσταση ταμιακών ροών.
Δείτε ολόκληρη την  1035/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlhRRWdmN3VIYlE/view?usp=sharing