Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νέα δήλωση με αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα θα πρέπει να υποβάλλουν οι πωλητές πριν από τη σύνταξη των συμβολαίων και να υπολογίζουν τον φόρο υπεραξίας σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες.   

Μάλιστα, η δήλωση υποβάλλεται ακόμη κι αν δεν προκύπτει υπεραξία ή όταν αυτή θεωρείται μηδενική, όπως ισχύει για όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο πριν από το 1995.Η δήλωση, υπογεγραμμένη από τον συμβολαιογράφο, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στην Εφορία, ενώ τα δύο υπόλοιπα επιστρέφονται θεωρημένα για να συμπεριληφθούν στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης.  Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, να θεωρεί τη δήλωση και να αποδίδει τον φόρο υπεραξίας που προκύπτει με τραπεζική επιταγή εντός πέντε ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.

πηγή. εθνος

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Αναρτήθηκαν από την  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή "Οι ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τους ορισμούς των εύλογων δαπανών διαβίωσης και του συνεργάσιμου δανειολήπτη"
 1. Τι είναι οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών.
2. Ποιος είναι ο σκοπός του ορισμού «των εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πνεύματος  αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των δανειοληπτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινά αποδεκτό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.
3. Πώς έγινε ο υπολογισμός ο υπολογισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»;
Ο ορισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» προσδιορίστηκε κατόπιν αναλυτικής επιστημονικής μελέτης που εκπονήθηκε με στοιχεία που έχουν δηλώσει τα ελληνικά νοικοκυριά αναφορικά με τα έξοδα που κάνουν. Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. H Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Household Budget Survey) είναι μία στατιστική έρευνα μέσω της οποίας συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοικοκυριών της χώρας (8.719 άτομα) για όλες τις δαπάνες διαβίωσής τους, ανεξαρτήτως αν έχουν δάνειο ή όχι.
4. Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;
Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Οι δαπάνες διαβίωσης ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες ανάλογα με το πόσο απαραίτητες είναι για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού. Συγκεκριμένα οι ομάδες αυτές είναι:  ................................
Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις -απαντήσεις.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZUtSaU5FSk1QMTA/edit

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1094/2014-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΥ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Mε την Πολ.1094/7.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 961/16.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25−2−2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού" οριζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1050/17.2.2014 (ΦΕΚ 474 τ. Β΄/25−2−2014) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος έλεγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1094/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVN5SjdvQ2JaMm8/edit

ΠΟΛ.1093/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Mε την Πολ.1093/4.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 961/16.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα   "  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                 αποφασίζουμε
Η  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499Β΄) με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για τους κατωτέρω Δήμους, για τους οποίους οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1093/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVN5SjdvQ2JaMm8/edit

ΠΟΛ.1089/2014-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IBAN ΤΗΣ ΠΟΛ.1113/2013

Με την Πολ.1089/24.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 961/16.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα   "Τ ροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1113/23.5.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης"   "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                          αποφασίζουμε
Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της με της με αριθ. ΠΟΛ.1113/22.5.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών IBAN: GR8801000230000000481090500, αντικαθίσταται από τον IBAN: GR3901000230000000481090509.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1089/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVN5SjdvQ2JaMm8/edit

ΠΟΛ.1081/2014-ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ & ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ. 1081/19.3.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/16.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα"  Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                  αποφασίζουμε
 Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ΑΥΟ ΠΟΛ.366/18.12.1987, ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/2.8.1993, ΑΥΟ ΠΟΛ.1024/21.1.1993, ΑΥΟ ΠΟΛ.1029/2.2.1995, ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996 και ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006, τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα.
Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1081/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pXzZaakVYZ3J1VW8/edit

11475/2014-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: 11475/16.4.2014  του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ  με θέμα "Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993" διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι απορροφηθείσα επιχείρηση δεν έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών, συνάγεται ότι δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην περίπτωσή σας, όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1101117/109876πε/Β0012/ΠΟΛ.1275/12.12.2002 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διάσπαση των αποτελεσμάτων της απορροφηθείσας εταιρείας σε δύο υποπεριόδους (01/08/2013-31/12/2013 και 01/01/02014-28-02-2014). Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της απορροφηθείσας εταιρείας για ολόκληρη την πιο πάνω χρονική περίοδο θα πρέπει να υπαχθούν σε φορολογία στο όνομα της εταιρείας σας, στον ισολογισμό που θα κλείσετε με ημερομηνία 31-12-2014, συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα της δικής σας εταιρείας για τη χρήση αυτή. Συναφείς, άλλωστε, αποφάσεις έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και επί ανάλογων περιπτώσεων-υποθέσεων από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών (σχετικά τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1103868/10007/Β0012/10-01-2005, καθώς και 1092654/11357/Β0012/06-12-2004 έγγραφα της προαναφερθείσας Διευθύνσεως).
 Δείτε ολόκληρη την  11475/2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFo0Qzh0YzB4bkk/edit

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1096/2014-ΔΗΛΩΣΗ -ΑΙΤΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Mε την Πολ.1096/4.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 937/15-4-2014 τεύχος Β') με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1.Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Το έντυπο αυτό ισχύει για την πραγματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ αγροτών από το έτος 2014 και εξής και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr), από όπου μπορεί να εκτυπώνεται για τη συμπλήρωσή του.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1096/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzBmMW1POUpLcWc/edit

ΠΟΛ.1108/2014- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ. 1108/14.4.2014 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 937/15-4-2014 τεύχος Β')  με θέμα "Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα, 
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη  λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η  δήλωση. 
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και  το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που  τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε  τήρηση βιβλίων.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό  ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά  τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου
Χρόνος καταβολής του φόρου 
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου  λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της  εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται  η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης  δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της  δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα  του επόμενου μήνα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1108/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzBmMW1POUpLcWc/edit

Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 2014-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 2014/16.4.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τα ανωτέρα και τα αναγραφόμενα στο έγγραφό σας, τα ποσά που καταβάλλονται από .......... στους εργαζομένους θεωρούνται εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2238/1994 και η παρακράτηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2238/1994. Επιπλέον, βάσει της ΠΟΛ.1039/3.2.2014 πρέπει να υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα καθώς και οριστική δήλωση από ελευθέρια επαγγέλματα όπως ορίζεται σ' αυτή.
Δείτε ολόκληρη την  Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHlLbm5uY29kQ1k/edit

ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 2014-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με την Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 2014/15.4.2014  του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων" ορίζεται  ότι.
Ειδικότερα,


Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της Φορολογικής Διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία "συναλλακτική κίνηση" σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.-TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου:
 • να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια».
 Στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από 01-07-2014 οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 2014-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ Ν.4223/2013,

Mε την Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 2014/8.4.2014  του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του N . 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το N . 4239/2014." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του N. 4223/2013 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του N. 4239/2014 , ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας, για τα έτη 2012 και 2013, και του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων «λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοσθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 41 και 41 Α του N.1249/1982 και ίσχυαν κατά την 31.12.2008, καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31.12.2008. Αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά την 31.12.2008.»
 Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου απαιτείται, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων για το σύνολο των δηλώσεων (αρχικές εκκαθαρίσεις και τροποποιητικές δηλώσεις) που περιλαμβάνουν ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση αυτή, κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά την εκκαθάριση, αποστέλλεται στο φορολογούμενο σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, απαιτείται η υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφονται οι νέες αξίες.
 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις που προκύπτει για φορολογούμενο πιστωτικό υπόλοιπο μετά από τη νέα εκκαθάριση, δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδίου από φόρο ακίνητης περιουσίας και ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, οι Δ.Ο.Υ., δεν θα επιστρέφουν τα τυχόν καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από αυτή την εκκαθάριση, αλλά θα τα συμψηφίζουν αποκλειστικά με οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας ή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.
                                          Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                                 Θεοχάρης Θεοχάρης

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1109/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ.356/1974-ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4254/2014

Mε την Πολ.1109/14.4.2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4- 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Αυξάνεται από τριακόσια (300) ευρώ που ισχύει σήμερα σε πεντακόσια (500) ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και συγκεκριμένα: δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.
 *  Θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.  ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1109/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV1VoQVVBYWZPdzg/edit

MΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Δελτίο Τύπου

"Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ"
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ορίζεται ότι η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΠΟΛ. 1107/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

Mε την Πολ.1107/14.4.2014 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Η εφαρμογή της αποσυσχέτισης της υποβολής της δήλωσης από την καταβολή του φόρου από 1.1.2014 έχει ως αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της δήλωσης κατά την υποβολή της, με συνέπεια ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαγραφής της αρχικής δήλωσης έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής της και απαιτείται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
* Στην περίπτωση αυτή τόσο η αρχική όσο και η τροποποιητική δήλωση έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο της τροποποιητικής ισούται με τη διαφορά του συνολικά οφειλόμενου φόρου με το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης (στον κωδικό 403 αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό βάσει της αρχικής δήλωσης).
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εκπρόθεσμα επιβαρύνεται με τον τόκο του άρθρου 53 και το πρόστιμο του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
*  Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος έχει υποχρέωση καταβολής μόνο του πραγματικά οφειλόμενου ποσού, βάσει της αρχικής δήλωσης και με βάση τον κωδικό «ταυτότητας οφειλής» που εκδίδεται. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί η αρχική δήλωση έχει υπόλοιπο χρεωστικό και η τροποποιητική δήλωση υπόλοιπο πιστωτικό (στον κωδικό 403 αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό βάσει της αρχικής δήλωσης). To τελικά οφειλόμενο ποσό ισούται με το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής μείον το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ.1107/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdEhVSGE4UzVSZEk/edit